logo

O násPlavecká škola „Žabka“ Teplice ve školním roce 2009/2010 poskytuje služby v těchto krytých bazénech: ZŠ Edisonova Teplice, plavecký bazén Krupka, Plavecká hala Bílina a Aquacentrum Teplice.I. nabídka služeb


a) Výuka plavání dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.-3. tříd


Probíhá v rozsahu 2 x 20 lekcí ve dvou po sobě jdoucích ročnících jak ukládají následující zákony a vyhlášky MŠMT ČR.


Jedná se o tyto předpisy:
1. Zajištění plavecké výuky na základních školách - MŠMT č. j. 32167/04 - 50 z 31.1.2005
2. Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP.
3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
4. Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (§2 bod 3 a §14 a 15)
5. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních - MŠMT č. j. 29159/200126 z 9.11.2001
6. Vyhláška č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
7. Informace MŠMT k výuce plavání žáků I. stupně ZŠ v rámci povinné TV č. j. 29248/96-50
8. Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání

b) Výuka plavání dětí z MŠ


Tuto službu nabízíme mateřským školám v rozsahu 10 hod./kurz. Výuka probíhá převážně v Aquacentru v Teplicích. Cena kurzu dle dohody.c) Výuka plavání předškolních dětí a zdokonalovací kurzy


Tuto službu nabízíme rodičům ve třech po sobě jdoucích termínech v rozsahu 10 hod./ kurz Výuka probíhá převážně v bazénu ZŠ Edisonova v Teplicích, plavecké hale Krupka a plavecké hale Bílina a to každý čtvrtek od 16-17hod. Cena kurzu dle dohody.II. obsah plavecké výuky


CO UČÍME DĚTI V RÁMCI PLAVECKÉHO VÝCVIKU:


pojmy: osvojované činnosti, názvy částí areálu a vybavení bazénu, smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu, základní hygieně při plaveckém výcviku, zásadám bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu, nebezpečí při plavání na volné vodě, základní zásady záchrany tonoucího (přivolání pomoci), průpravná cvičení na suchu (arytmická, achronická, asymetrická cvičení), průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností, splývání, dýchání do vody, pády a skoky do vody z nízkých poloh, jeden až dva plavecké způsoby (z výběru prsa, znak, kraul), plavání úseků od 10 m do 200 m, obrátka

CO JE NAŠÍM CÍLEM:


děti by měly vědět, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových činností v životě člověka, žáci jsou schopni pojmenovat základní činnosti (plavecké dovednosti a způsoby) ve vodě, děti ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a dovedou je za pomoci učitele a rodičů uplatňovat, uvědomují si, že nejnebezpečnější je plavání v neznámé vodě a přeceňování vlastních sil, děti zvládnou jeden až dva plavecké způsoby, uplavou 100 - 200 m, nebojí se vody, dovedou reagovat na překážku v cestě (plavce) a dosáhnou břehu z kteréhokoli místa v bazénu